وكيل خوب در تهران
 
وكيل پايه يك دادگستري - وكيل خانواده

بسيار ديده ايم كه زني با توجه به شرايط زندگي ترجيح داده است كه تمام يا قسمتي از مهريه خود را پس از ازدواج به شوهر ببخشد حال سوال اين است كه امكان رجوع براي زن به آنچه بخشيده وجود دارد؟ و نحوه بخشيدن مهريه به چه صورت است؟

1- اگر زن سندي (نوشته اي) به زوج داده باشد و اقرار به دريافت مهريه كرده باشد كار بسيار دشوار است زيرا ادعاي بعدي زن انكار بعد از اقرار محسوب مي شود كه در محاكم مسموع نيست مثلا ديده شده است كه زوجين به دفترخانه اسناد رسمي مراجعه كرده اند و زن سند اقرار نامه مهريه را امضاء كرده است در اين حالت مهريه دريافت شده محسوب او مي شود و ادعاي بعدي نگرفتن مهريه پذيرفته نمي شود مگر اين كه زن ثابت كند كه اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه و غلط بوده است. (ماده 1277 قانون مدني)

2- حالت دوم به اصطلاح حقوقي اين است كه زوجه (زن) ذمه مرد را از مهريه اي كه بدهكار است بري كند كه به آن ابراء مي گويند اگر نوشته يا همان سندي كه زوجه به زوج مي دهد خواه رسمي يا عادي، دلالت بر ابرار ذمه كند ديگر از جانب زوجه امكان رجوع وجود ندارد. ماده 289 قانون مدني: « ابرا عبارت از اين است كه دائن از حق خود به اختيار صرف نظر نمايد.»

3- اگر مهريه در قالب عقد صلح در عوض چيزي صلح شده باشد، امكان رجوع براي زوجه وجود ندارد.

4- اگر سندي (نوشته اي) بين زوجين رد و بدل شود مبني بر اين كه با توافق مهريه مندرج در عقدنامه را كم يا زياد كرده اند حسب نظريه شوراي نگهبان اين افزايش يا كاهش مهريه غير شرعي محسوب مي شود و بلا اثر است.

5- اگر بخشش مهريه در قالب بذل تمام يا قسمتي از مهريه در طلاق خلع باشد زوجه در ايام عده مي تواند به آنچه بذل كرده است رجوع كند فرض كنيد طلاق توافقي بوده و زوجه تمام مهريه را در قبال طلاق بذل كرده است در ايام زوجه مي تواند با مراجعه به دفترخانه اي كه صيغه طلاق را خوانده است طي درخواستي رجوع به مابذل كند. اين رجوع در صورتي است كه زن عده داشته باشد يعني باكره يا يائسه نباشد. (رجوع به مهريه پس از طلاق توافقي)

6- فرض ديگر كه شايع هم مي باشد اين است كه زن طي نوشته اي خواه در دفتر اسناد رسمي و يا در نوشته اي (سند) عادي مهريه را به زوج ببخشد و به اصطلاح حقوقي هبه كند در اين حالت در رويه قضايي كمي اختلاف نظر است عده اي از قضات معتقدند با عنايت به مقررات هبه، زوجه به عنوان واهب مي تواند به آنچه بخشيده (عين موهبه) با باقي بودن عين آن ها رجوع كند و آرايي هم در اين خصوص صادر شده است در مقابل عده اي ديگر معتقدند به استناد ماده 806 قانون مدني: « هر گاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد» در خصوص مهريه هاي كه وجه نقد است به نظر مي رسد در عدم امكان رجوع از آن اتفاق نظر وجود دارد زيرا كلي في الذمه است و هبه در عين مصداق دارد فقط محل اختلاف امكان رجوع از هبه (بخشيدن) مهريه اي مثل سكه به خودرو و ملك شخصي است البته به نظر ما سكه نيز كلي في الذمه است و مشمول ماده 806 قانون مدني است. (رجوع از هبه مهريه)

7- چه براي دريافت، ابراء و يا هبه مطلقا نيازي به اجازه پدر زوجه نيست و اين كه بعضي از دفاتر اسناد رسمي اصرار مي كنند فقط در صورت بودن نزديكان درجه يك زن حاضر به تنظيم سند مي باشند براي اين است كه مصلحت انديش شرايط زن و خودشان را مي كنند وگرنه منع قانوني وجود ندارد.

8- به نظر اگر زوجه در يك برگ عادي به تعبير حقوقي سند عادي مهريه را ببخشد يا ذمه شوهر را ابرا ء كند و ... به ضرر او در دادگاه اين امضاء سنديت داشته باشد اگر چه كه بهتر است در اين خصوص سند رسمي تنظيم گردد. (ماده 1291 قانون مدني)

9- سوال مي شود اگر از زن در يك برگه سفيد امضاء اخذ شود آيا مي توان بعدا در بالاي آن نوشته شود كه زن مهريه را بخشيده است يا خير؟ اول اين كه هرگز ما چنين توصيه اي به كسي نمي كنيم مهريه حق شرعي و قانوني يك زن است و هم اوست كه مي تواند با رضايت و صلاحديد از حق خود عدول و گذشت نمايد اما در مقام جواب اين پرسش حقوقي بهتر است به اين لينك مراجعه كرده و به تفصيل در خصوص آن مطالعه نماييد.

وكيل متخصص مهريه و طلاق 09122547699 – 44033677

كلمات كليدي: رجوع از هبه مهريه,بخشيدن مهريه,بخشيدن مهريه به شوهر,بخشيدن مهريه توسط زن,شرايط بخشش مهريه توسط زوجه,پس گرفتن مهريه بخشيده شده,رجوع به بذل مهريه,بخشش مهريه با سند عادي,بخشش مهريه بي اذن پدر

 

منبع: بخشيدن مهريه

 

نوشته شده در تاريخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)
[ ]
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | قدرت گرفته از : وبلاگدهی آریا